Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ollilan Puutyön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2020. Viimeisin muutos 12.08.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Ollilan Puutyö

Osoite: Ojalantie 58, 37600 Valkeakoski

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Esa Ollila.

Sähköposti: esa.ollila@ollilanpuutyo.fi

Puhelin: 0405395119

3.Rekisterin nimi

Ollilan Puutyön asiakas- toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien yhteystietojen ylläpito.

Henkiötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin ja edellä mainittujen tahojen suhteiden ylläpito ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin pitkään kun on tarpeellista asiakas- toimittaja- tai yhteistyökumppanisuhteen kannalta. Rekisterissä olevalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (katso alta kohta 11.)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas, toimittaja tai yhteistyökumppani luovuttaa tietojaan. Yrityksen verkkosivut käyttää Google Analytics-ohjelmaa kävijäliikenteen seurantaan ja tilastointiin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta, myydä, vaihdeta tai siirretä ulkopuolisille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisteristä vastaavan henkilön tietokoneelle ja puhelimeen. Laitteisiin sisäänpääsy on salasanasuojauksen takana ja laitteet on suojattu asianmukaisella tietoturvaohjelmistolla.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Ollilan Puutyön verkkosivut (www.ollilanpuutyo.fi) käyttää evästeitä ja Google Analytics-ohjelmaa kävijäliikenteen seurantaan, tilastointiin ja sivuston kehittämiseen.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai tietojen poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen

Ollilan Puutyö

Ojalantie 58

37600 Valkeakoski

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).